14-04-2016

Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande
Utgivare:

www.blue-presse.com

Web hotell: OVH

Publikationsledare: Audrey TOUATI (Manager - Blue RP & Presse SARL)
Webbansvarig och redaktör: Audrey TOUATI
Kontakt: 
Webbsidan är till 100 % finansierad av Biosphere Medical (Merit Medical Group)
www.myoma.se är en svensk webbsida för en svensk publik.

Innehållet på informationssidan om myom har godkänts av Dr Sarah Fichet (gynekolog), ledamot i redaktionskommittén.
Intressekonflikt: Författaren har inte rapporterat några intressekonflikter beträffande uppgifterna i denna intervju eller som är publicerade i citerade referenser.

Syftet med www.myoma.se är att främja kunskapen kring behandling av myom. Webbsidan www.myoma.se vänder sig till kvinnor och män som önskar skaffa sig mer kunskap om sjukdomen samt tillgängliga behandlingsalternativ.
Informationen som ges på www.myoma.se är avsedd att förbättra, inte ersätta, det direkta förhållnadet mellan patient (eller webbplatsbesökare) och hälso- och sjukvårdspersonal.
Informationen på www.myoma.se har upprättats i enlighet med "Stadgan för kommunikation på internet för läkemedelsföretag" som publiceras av den franska myndigheten för Sanitär Säkerhet för Hälsoprodukter (AFSSAPS). Blue RP & Presse förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort information som ges på webbplatsen för att den ska ligga i linje med regelverket.

Ingen reklam accepteras eller publiceras på informationssidan.Denna webbsida överrensstämmer med principerna i stagan till HONcode.
Kolla här.Generella villkor för användning av webbplatsen med INFORMATION OM MYOM I LIVMODERN / Användarvillkor
Genom att besöka och använda webbplatsen med information om myom så godkänner du utan förbehåll att uppfylla villkoren nedan definierade.


1) Webbsidan med INFORMATION OM MYOM I LIVMODERN syftar enbart till att informera och ersätter inte på något sätt en medicinsk konsultation utförd av legitimerad läkare.
Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och skall främst verka som generell information. Den är på inget sätt tänkt att ersätta en konsultation med sjukvårdspersonal och utgör varken direkt eller indirekt en medicinsk konsultation.
Du skall inte använda dig av informationssidan för myom för att ställa en diagnos, fastställa en behandling eller börja ta/sluta ta medicin utan att först konsultera en allmänläkare eller specialistläkare.
Du bekräftar att informationen som är tillgänglig för dig varken är fullständig eller uttömmande och att denna information inte tar upp hela skalan av symtom, mediciner eller lämplig behandling för de olika sjukdomar och daglig smärta som kan gälla för dig. Informationen på webbplatsen om myom i livmodern kommer inte i något fall hänvisa till ett specifikt fall; det är alltid av allmän karaktär.
Webbsidan med INFORMATION OM MYOM I LIVMODERN hålls inte på något sätt ansvarigt för eventuell bristande fakta eller felaktig tolkning av informationen på denna webbplats, inte heller hålls den ansvarig för fel, försummelser eller resultat som kan erhållas genom missbruk av dessa. Medicinsk data och kunskap förändras konstant och därför kan innehållet på denna sida komma att ändras regelbundet. Vi råder dig att besöka sidan regelbundet.

Information som publiceras på denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Informationssidan myoma.se förbehåller sig rätten korrigera eventuella felaktigheter eller typografiska fel i informationen som återfinns på webbsidan och den kan inte heller hållas ansvarig för förlust eller skada som uppstår eller påstås härröra från dessa oriktigheter eller fel. Informationen som publiceras på denna webbplats eller görs tillgänglig via denna webbplats kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande.


2) Gällande lagar och förordningar
Du informeras om att alla lagar och förordningar gäller på internet. Därav, när du surfar på webbplatsen med informationom myom i livmodern, är det ditt ansvar att att följa alla gällande föreskrifter, inklusive:
1.  Lagar om upphovsrätt och industriell egendom
Allt innehåll som är tillgängligt på denna webbplats, inklusive men ej begränsat till, text, grafik, teckningar, bilder, fotografier, ljud, data och videoklipp:
- Tillhör uteslutande BIOSPHERE MEDICAL eller företagen, organisationerna eller privatpersonerna som tillhandahåller materialet.
- Är BIOSPHERE MEDICALS exklusiva egendom och skyddas av franska lagar om immateriella rättigheter, och mer allmänt, av traktat och internationella avtal som innehåller bestämmelser om skydd för upphovsrätt och immateriella rättigheter.
Du kan återge valda delar av innehållet på webbsidan för personligt bruk, under förutsättningen att du behåller all information om immateriella rättigheter som finns på sidorna där innehållet är tillgängligt. Allt annat bruk, inklusive reproduktion, ändringar, modifieringar, distribution, överföring, publicering, utställning, offentliga uppträdanden eller sändningar av innehållet i något annat syfte är strängt förbjudet.
2. Rättigheter till fotografier och musik
Fotografierna på denna webbplats har lagligen förvärvats av följande fotobyråer: Stockxpert©, Getty Images© and iStockphoto©. Personerna på fotografierna är modeller och  bilderna används enbart i illustrativt syfte.
Musiken har lagligen förvärvats från bolaget Keef Records©, 152 avenue de Bouissouse, 34730 Prades Le Lez, Frankrike.
3. Datorbedrägeri
Du bör avstå ifrån att försöka bryta dig in i ett datasystem eller ändra, helt eller delvis, de uppgifter den innehåller. Du är medveten om att sådana handligar är straffbara.
4. Varumärke
Varumärkerna som finns på denna webbplats, tilhör BIOSPHERE MEDICAL och / eller deras partners. All reproduktion eller användning av dessa varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från BIOSPHERE MEDICAL och  / eller dess partner är strängt förbjudet. BIOSPHERE MEDICAL förbehåller sig rätten att vidta de åtgärder som de finner lämpliga för att förhindra eller stoppa intrång i upphovsrätten eller tredje parts upphovsrätt utan att tillskrivas något ersättningsansvar.

3) Hyperlänkar till tredjeparts webbplats
BIOSPHERE MEDICAL är inte på något sätt ansvariga för innehåll, information, produkter och tjänster som erbjuds på webbplatser som är kopplade via hyperlänkar från informationssidan för myom i livmodern. Du samtycker till att åtkomst till dessa tredjepartswebbplaser och användningen av dessa är ditt eget ansvar.

4) Ansvarsfriskrivning

BIOSPHERE MEDICAL promotar seriös information av god kvalitet och kommer att göra sitt bästa för att undvika eventuella fel och oriktigheter i innehållet.

Emellertid, du accepterar uttryckligen att BIOSPHERE MEDICAL inte har något som helst ansvar för den information, dokument, innehåll, data och rekommendationer på denna webbplats som till exempel:
- Inte är uttömmande, korrekt eller aktuell.
- Att texten inte innebär någon medicinsk rådgivning (om du behöver särskilda upplysingar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).
- Är ibland länkade till externa webbplatser över vilka BIOSPHERE MEDICAL inte har någon kontroll och inte tar något ansvar för.

BIOSPHERE MEDICAL hålls inte på något sätt ansvariga för skador av något slag som härrör från tolkningen eller användningen av information som finns tillgängligholdes ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som følge av tolkning eller bruk av informasjon som er tilgjengelig på dette webområdet.
BIOSPHERE MEDICAL hålls inte ansvarig på något sätt för skador av något slag som härrör sig från tolkningen eller användningen av information som finns tillgänglig på denna webbplats.

5)  Sekretess

Personliga upplysningar om besökare på vår webbplats, inklusive deras identitet är konfidentiell. Webbplatsägare förbinder sig att fullt ut följa de rättsliga krav på sekretess som gäller i Frankrike och lämnar inte ut sådan information till tredje part. Inga data lagras och cookies används inte.

6) Blue RP & Presse SARL
Avenue de la Mer, 34970 Lattes, Frankrike
Kapital: € 7 500 - RCS MONTPELLIER 480 669 647 000 20
Telefon:             +33 (0)467 995 378       /             +33 (0)678 021 064     
www.blue-presse.com

7) Biosphere Medical (Group Merit Medical)
Merit Medical Systems, Inc. (Nasdaq: MMSI) är ett ledande laboratorium i tekniker som används inom interventionell radiologi och radiologiska förfaranden.

1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095, USA
Telefon: +1-801-253-1600